Datum: 27 april 2023 
Tid: Klockan 19:00
Plats: Meet

Medlemmar i Arbetskraftsförmedlingens förening kallas till årsmöte. Anmälan sker till tomas@arbetskraftsformedlingen.se

Mötet kommer att ske via Google Meet. Länk och information om hur du deltar skickas ut till alla anmälda deltagare, senast 14 april.

Årsmöteshandlingar inklusive eventuella förslag från styrelsen kommer även de att skickas ut senast 14 april.

Dagordning:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av vilka som får rösta på årsmötet
 3. Fråga om kallelse till årsmötet delgetts alla medlemmar i tid
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 6. Val av två som ska justera årsmötesprotokollet
 7. Val av två rösträknare
 8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställa balansräkningen
 11. Styrelsens ansvarsfrihet
 12. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen
 13. Beslut om medlemsavgift
 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för två år
 15. Val av ordförande på två år.
 16. Val av tre styrelseledamöter på två år.
 17. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 18. Val av två ledamöter till valberedningen
 19. Mötet avslutas

Välkomna hälsar styrelsen för Arbetskraftsförmedlingen!